ALGEMENE VOORWAARDEN iPhone Repair Twente

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder ‘iPhone Repair Twente: Stadionlaan 50 7606JZ Almelo” ;
‘klant': de “(potentiële)” afnemer van zaken en/of diensten van iPhone Repair Twente.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle diensten en opdrachten die iPhone Repair Twente ontvangt van zijn klant, inclusief de diensten via de website www.iphonerepairtwente.nl, waarbij iPhone Repair Twente als leverancier van reparaties aan iDevices optreedt.
2.2 iPhone Repair Twente “(specifieke statutaire naam van dealer)” werkt met/onder de formule iPhone Repair Twente. IPhone Repair Twente is onderdeel van iPhone Repair. Er wordt alleen een overeenkomst gesloten met iPhone Repair Twente.
2.3 De tussen de klant en iPhone Repair Twente gemaakte afspraken die afwijken van de algemene voorwaarden, dienen schriftelijk te zijn overeengekomen om van toepassing te zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van iPhone Repair Twente zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en toebehoren. iPhone Repair Twente heeft het recht in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Hierover neemt iPhone Repair Twente alvorens tot levering over te gaan eerst contact op. Ook de klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst te ontbinden. De prijzen zoals vermeld op de website www.iphonerepairtwente.nl zijn leidend voor de dienstverlening, behoudens het geval dat er sprake is van een kennelijke fout.
3.2 Een overeenkomst tussen iPhone Repair Twente en de klant komt tot stand nadat de klant zijn iDevices overdraagt aan iPhone Repair Twente voor inspectie en of reparatie, zulks in de breedste zin des woords.
3.3 Door iPhone Repair Service opgegeven of met de klant schriftelijk overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden telkens bij benadering en zijn derhalve geen fatale termijnen. iPhone Repair Twente is niet aansprakelijk voor enige vertragingsschade.
3.4 De administratie van iPhone Repair Twente geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan iPhone Repair Twente verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door iPhone Repair Twente verrichte leveringen. Partijen komen overeen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

Artikel 4. Onderzoek: schade aan toestel, inspectiekosten
4.1 Na inspectie van het te repareren product, wordt door iPhone Repair Twente een prijsopgave gedaan. De klant kan besluiten om af te zien van de reparatie van het product. In dat geval is de klant alleen de inspectiekosten van € 29,00 verschuldigd.
4.2 Hoewel de inspecties met de grootst mogelijke zorg worden uitgevoerd, is niet volledig uit te sluiten dat er als gevolg van de inspectie functieverlies van het product optreedt. iPhone Repair Twente aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 5. Prijzen/tarieven
Alle prijzen die vermeld zijn op de site van iPhone Repair Twente zijn in Euro’s en inclusief de Nederlandse omzetbelasting (BTW) en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 6. Levering
6.1 Leveringen vinden vooralsnog uitsluitend plaats in de shop van iPhone Repair Twente, waar de opdracht door de klant is verstrekt.
6.2 iPhone Repair Twente zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van iPhone Repair Twente.
6.3 Alle door iPhone Repair Twente geleverde en te leveren zaken blijven eigendom van iPhone Repair Twente tot het moment dat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vordering die iPhone Repair Twente jegens de klant mocht krijgen wegens tekortschieten van de klant in zijn verplichtingen jegens iPhone Repair Twente.

Artikel 7. Retentierecht
iPhone Repair Twente kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de klant onder zich heeft, zolang de door iPhone Repair Twente geleverde goederen of diensten niet volledig door de klant zijn betaald en zulks een de klant toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de klant krachtens enige overeenkomst, c.q. deze algemene voorwaarden, jegens iPhone Repair Twente verschuldigd is of zal zijn.

Artikel 8. Retourneren
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@iphonerepairtwente.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 9. Retour iDevices
Indien een iDevices wordt geretourneerd dat naar het oordeel van iPhone Repair Twente schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de klant of anderszins voor rekening van de klant komt, zal iPhone Repair Twente de klant hiervan in kennis stellen.

Artikel 10. Garantie, onderzoek en reclames
10.1 Reclamering ter zake van gebreken in de producten kan via e-mail naar het mail adres van de betreffende servicelocatie aangemeld worden en dient zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk 8 dagen na levering. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het afgeleverde te hebben goedgekeurd.
10.2 De klant verklaart zich bekend met het feit dat mogelijke fabrieksgarantie, of de garanties op eventuele eerdere reparaties, na het uitvoeren van de reparatie door iPhone Repair Twente in beginsel zullen zijn vervallen. iPhone Repair Twente is niet aansprakelijk voor de eventuele nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien.
10.3 Indien er bij het uitvoeren van de reparatie onderdelen worden vervangen, geeft iPhone Repair Twente een garantie van Twaalf maanden op de vervangen onderdelen. Indien er bij de reparatie geen onderdelen worden vervangen, geeft iPhone Repair Twente een garantie van drie maanden op de reparatie.
10.4 De in het vorige lid aangegeven garantie geldt niet indien iDevices schade (val, stoot, water/vocht schade) heeft opgelopen. Indien er voor of tijdens de reparatie schade aan iDevices wordt geconstateerd, wordt dit op het reparatieformulier aangegeven. Er dient daarbij rekening mee te worden gehouden dat schade aan iDevices niet altijd zichtbaar is.
10.5 Indien het product of iDevices na de reparatie, na afgifte aan de klant, schade heeft opgelopen,bij andere reparateur wordt aangeboden, vervalt de garantie van twaalf maanden.
10.6 De in dit artikel genoemde garantie gaat in vanaf het moment dat iPhone Repair Twente het gerepareerde product weer aanbiedt aan de klant.

Artikel 11. Dataverlies
De mogelijkheid bestaat dat er door het onderzoek of door de reparatie dataverlies optreedt. De klant dient daarom, voordat het product voor onderzoek of reparatie wordt aangeboden, te zorgen voor een back-up van de gegevens. Voor het eventuele verlies van data, in welke vorm dan ook, is iPhone Repair Twente niet aansprakelijk.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Indien de Services locatie van iPhone Repair Twente aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
12.2 iPhone Repair Twente is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat iPhone Repair Twente is uitgegaan van door of namens de iPhone Repair Twente verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.3 iPhone Repair Twente is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
12.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van iPhone Repair Twente aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover iPhone Repair Twente in verzuim is en voor zoveel deze kosten aan iPhone Repair Twente toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 12.5 iPhone Repair Twente is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
12.6 Indien iPhone Repair Twente aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van iPhone Repair Twente beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.7 De aansprakelijkheid van iPhone Repair Twente is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
12.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iPhone Repair Twente of zijn eventuele leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 13. Betaling, contractuele rente en incassokosten
iPhone Repair twente levert in beginsel niet op krediet. De betaling dient voor de geleverde diensten en/of producten direct bij de aflevering te worden gedaan door middel van een contante betaling of een pinbetaling. Indien iPhone Repair Twente echter akkoord gaat met een levering op krediet, dient de betaling zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen uiterlijk dertig dagen dagen na factuurdatum.
Door het verstrijken van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is dan de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de klant in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, overeenkomstig de geldende regels van de Wet Incassokosten, ook de incassokosten voor rekening van de klant.

Artikel 14 - Klachtenregeling
14.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
14.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
14.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
14.6 Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij iPhone Repair Twente partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hengelo (OV).
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met iPhone Repair Twente.
16.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.